تحديث امان

تم العصور على ثغرة امان في كل اصدارات SPIP. ننصح بشدة بتحديث نظام SPIP لديكم وترقيته الى الاصدار
1.8.2f

يمكن تحميل الاصدار الجديد من العنوان التالي:

http://www.spip.net/ar_article3110.html

الى الذين يستخدمون الاصدار

1.8.2e

يمكنكم فقط استبدال الملقات التالية في اصداركم الحالي اذا لم ترغبوا في ترقية كامل النظام:

- formulaires/inc-login_public.php3
- formulaires/inc-formulaire_forum.php3
- formulaires/inc-formulaire_inscription.php3
- formulaires/inc-formulaire_signature.php3
- formulaires/inc-formulaire_site.php3
- inc-messforum.php3
- ecrire/inc_version.php3

شكراً

عزيزي جورج ،

أولاً أود أن أشكرك على دعمك ومساهمتك لتحسين العمل بنظام SPIP .

لقد قمت بتنزيل النظام والعمل به منذ ما يقارب الستة أشهر ولكن مؤخراً واجهتني مشكلة تغيير لغة واجهة الاستعمال خلال العمل وبعد الدخول عبر أسم المستخدم . والمشكلة على الشكل المدرج في الملف المرفق .

يرجى المساعدة في حل المشكلة .

مع جزيل الشكر

ابراهيم

On 2/4/06, George Kandalaft <george@diwanalarab.com> wrote:

تم العصور على ثغرة امان في كل اصدارات SPIP. ننصح بشدة بتحديث نظام SPIP
لديكم وترقيته الى الاصدار
1.8.2f

يمكن تحميل الاصدار الجديد من العنوان التالي:

http://www.spip.net/ar_article3110.html

الى الذين يستخدمون الاصدار

1.8.2e

يمكنكم فقط استبدال الملقات التالية في اصداركم الحالي اذا لم ترغبوا في ترقية كامل النظام:

  • formulaires/inc-login_public.php3
  • formulaires/inc-formulaire_forum.php3
  • formulaires/inc-formulaire_inscription.php3
  • formulaires/inc-formulaire_signature.php3
  • formulaires/inc-formulaire_site.php3
  • inc-messforum.php3
  • ecrire/inc_version.php3

شكراً


spip-ar@rezo.net - http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/spip-ar

Tahawolat errors.pdf (155 KB)

ÙæÏåÇ ÊÑêÏ ÊÚêêÑ ÇäÇÙÏÇÏÇÊ ÇäÔÎÕêÉ áê SPIP (ÇääÚÉ Çè ÍÌå ÇäÔÇÔÉ Çè äèæ ÇäèÇÌçÉ...) êâèå SPIP ÈÊÓÌêä çÐç ÇäÊÚêêÑÇÊ áê ãÙãÉ (cookie) áê ÌçÇÒã. èêÓÊÎÏå äÐäã åäá spip_cookie.php3 èêÈÏè Çæ çÐÇ Çäåäá ÚêÑ åèÌèÏ áê æØÇå SPIP ÙæÏã. ÈÇäÊÇäê Ùäêã Èæâäç åæ ÊèÒêÙ SPIP Çäé ÇÕä åèâÙã.

ÌèÑÌ

åäÇÍØÉ: ÙæÏåÇ ÊÑÓä åÔÇÑãÉ Çäé äÇÆÍÉ spip-ar¬ ÑÌÇÁë äÇ ÊÑáâ åÙçÇ åäáÇë ãÈêÑÇë äÃæ ÇääÇÆÍÉ ÊÑáÖ ÇäÑÓÇÆä ÇäÊê êÒêÏ ÍÌåçÇ çæ 40 ãêäèÈÇêÊ èÔãÑÇë.

Ibrahim Serhan wrote:

ÙÒêÒê ÌèÑÌ ¬

ÃèäÇë ÃèÏ Ãæ ÃÔãÑã Ùäé ÏÙåã èåÓÇçåÊã äÊÍÓêæ ÇäÙåä ÈæØÇå SPIP .

äâÏ âåÊ ÈÊæÒêä ÇäæØÇå èÇäÙåä Èç åæÐ åÇ êâÇÑÈ ÇäÓÊÉ ÃÔçÑ èäãæ åÄÎÑÇë èÇÌçÊæê åÔãäÉ ÊÚêêÑ äÚÉ èÇÌçÉ ÇäÇÓÊÙåÇä ÎäÇä ÇäÙåä èÈÙÏ ÇäÏÎèä ÙÈÑ ÃÓå ÇäåÓÊÎÏå . èÇäåÔãäÉ Ùäé ÇäÔãä ÇäåÏÑÌ áê Çäåäá ÇäåÑáâ .

êÑÌé ÇäåÓÇÙÏÉ áê Íä ÇäåÔãäÉ .

åÙ ÌÒêä ÇäÔãÑ

ÇÈÑÇçêå

áê ÌåêÙ ÇäÇÍèÇä äÇ êÓÊ×êÙ ÇäæØÇå ÇäèÕèä Çäé çÐÇ Çäåäá ÇåÇ äÙÏå èÌèÏç Çè äèÌèÏç áê ÇäÏäêä ÇäÎ×à Çè äåÔãäÉ áê Çäåäá æáÓç. ÊÃãÏ åæ ÓäÇåÉ Çäåäá (ÈÇÓÊÈÏÇäç ÈæÓÎÉ ÌÏêÏÉ) èÊÃãÏ åæ çÑåêÉ ÇäÇÏäÉ (âÏ êãèæ SPIP êãÇåäç ÏÇÎä Ïäêä åÙêæ áê ÇÕä ÇäåèâÙ). áê ÇäèâÊ ÇäÍÇÖÑ äÇ ÇÑé ÇäÇ çÐÇ

ÌèÑÌ

Ibrahim Serhan wrote:

ÙÒêÒê ÌèÑÌ ¬

ÔãÑÇ ë äÑÏã ¬ èäãæ Çäåäá spip_cookie.php3 åèÌèÏ á ÃÕä ÇäåèâÙ áê Çä root ÍêË Êå ÊæÒêä æØÇå SPIP.

áê çÐç ÇäÍÇäÉ Ãêæ ååãæ Çæ Êãèæ ÇäåÔãäÉ ¿

åÙ ÌÒêä ÇäÔãÑ

On 3/6/06, *George Kandalaft* <george@diwanalarab.com <mailto:george@diwanalarab.com>> wrote:

    ÙæÏåÇ ÊÑêÏ ÊÚêêÑ ÇäÇÙÏÇÏÇÊ ÇäÔÎÕêÉ áê SPIP (ÇääÚÉ Çè ÍÌå ÇäÔÇÔÉ Çè äèæ
    ÇäèÇÌçÉ...) êâèå SPIP ÈÊÓÌêä çÐç ÇäÊÚêêÑÇÊ áê ãÙãÉ (cookie) áê ÌçÇÒã.
    èêÓÊÎÏå äÐäã åäá spip_cookie.php3 èêÈÏè Çæ çÐÇ Çäåäá ÚêÑ åèÌèÏ áê æØÇå
    SPIP ÙæÏã. ÈÇäÊÇäê Ùäêã Èæâäç åæ ÊèÒêÙ SPIP Çäé ÇÕä åèâÙã.

    ÌèÑÌ

    åäÇÍØÉ: ÙæÏåÇ ÊÑÓä åÔÇÑãÉ Çäé äÇÆÍÉ spip-ar¬ ÑÌÇÁë äÇ ÊÑáâ åÙçÇ åäáÇë
    ãÈêÑÇë äÃæ ÇääÇÆÍÉ ÊÑáÖ ÇäÑÓÇÆä ÇäÊê êÒêÏ ÍÌåçÇ çæ 40 ãêäèÈÇêÊ èÔãÑÇë.